En attraktiv investering  

Vi er selv medinvestorer i Winest og har derfor sammenfaldende interesser med de øvrige investorer. Kombinationen af en god investeringscase og muligheden for store vinoplevelser gør det attraktivt at være investor.

Vi er selv medinvestorer

Winest er Danmarks eneste vininvestering,
der er registreret ved Finanstilsynet.

Fondsdetaljer

Minimumsinvestering

+DKK 750.000

Registreret ved

Finanstilsynet

Etableret

2021

Target afkast

8-10% pa. efter omk. (før skat)

Investeringsperiode

Open-ended fond, mulig exit hvert kvartal

Ind- og udtrædelse

2% i indtrædelsestillæg. 2% i udtrædelsesfradrag

Management fee

0,35% per kvartal af aggregeret kapital

Performance fee

10% af afkastet (High watermark)

Andre omkostninger

Oplagring og forsikring (udover almindelige fondsspecifikke omk.)

Gearing

Ingen gearing

Løbende udbytte

Intet, selskabet er akkumulerende

Skat*

Afhængig af investortype
*Danske investorer: Afkast for private personer med frie midler beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Pensionsinvestorer betaler pensionsafkastskat på 15,3% af årligt afkast. Selskaber er skattefritaget efter reglerne omkring skattefri porteføljeaktier.

Hør hvad vores investorer siger...

Tilfredshed blandt vores investorer er altafgørende for os og her kan du høre et lille udpluk af kommentarer fra dem

”Jeg har i nogen tid søgt efter en alternativ investering, der giver et stabilt og risikojusteret afkast …og det har jeg fundet igennem min vininvestering med Winest. Ligeledes er netværket og de add-ons som Winest stiller til rådighed og faciliterer også meget interessante for mig”.

Peter Frandsen, Investor

"Investering er en tillidssag specielt når det handler om alternative investeringer; derfor, med det kendskab jeg har til teamets etik og arbejdsmetode, så har det været naturligt for mig at hoppe med ombord som investor… Og så skader det selvfølgelig ikke at afkastet har været fantastisk"

Stefan Rosenlund, Investor

"Jeg har valgt at investere i vin, fordi det historisk set har givet et godt afkast"

Gry Roland Larsen, Investor

Få mere end bare en god investering

Udover det åbenlyse investeringsmæssige rationale, så indgår vin i kategorien af såkaldte passionsinvesteringer såsom kunst, ure og biler. Dette er alle materielle og relaterbare aktiver, der har et element af interesse og passion som et underliggende tillægsargument i investeringsøjemed. Som en del af Winest vil du få rig mulighed for at pleje eller opdyrke din passion for vin.

Opsummering af investorcase

Winest for investorer

Invester i vin

 • Gode og stabile historiske afkast
 • Attraktiv aktivklasse i en diversificeret portefølje
 • Lav korrelation til aktier og andre traditionelle finansielle aktiver
 • Ingen konkurs- og misligeholdelsesrisiko som ved aktier og obligationer
 • Højere forventede afkast end andre diversificeringsaktiver som eksempelvis obligationer i det nuværende lavrentemiljø
Winest for entusiaster

Join the club

 • Bliv en del af en klub for ligesindede vinentusiaster
 • Få adgang til eksklusive vinoplevelser - vinture, smagningner, gourmetarrangementer og meget andet
 • Udvid og plej dit forretningmæssige og private netværk
 • Få adgang til specialtilbud kun forbeholdt medlemmer af klubben
Winest for VIP konsumenter

Adgang til eksklusiv vin

 • Få adgang til nogle af de mest udsøgte og sjældne vine i verden
 • Få favorable priser på dine vinerhvervelser
 • Boost dit eget afkast på din Winest-investering ved at erhverve dig vin fra porteføljen

Læn dig tilbage og lad Winest varetage din vininvestering

Som investor i Winest er du sikret de bedste betingelser for din vininvestering. Vi sørger for konstant overvågning og optimering af porteføljen og varetager samtidig al praktik vedrørende vinhåndteringen og oplagringen. Du vil holdes løbende opdateret omkring udviklingen på din investering.

1

Køb af aktier

Køb aktier i Winest på en af de løbende kapitalforhøjelser. Minimumsindskuddet er DKK750.000.

2

Optimering, oplagring og håndtering

Winest sørger for konstant overvågning og optimering af vinporteføljen. Samtidig bliver vinen håndteret og oplagret under de optimale forhold.

3

Løbende status

Som investor vil du modtage løbende afkastrapportering. Og du vil kunne følge udviklingen på din investering direkte på dit depot i banken. 

Mest stillede spørgsmål

Hvorfor investere?

Kommer profitten for gode køb og salg investorerne tilgode?

Modsat mange andre vininvesteringsaktører sender Winest al profit fra køb og salg af vin i porteføljen videre til investorerne. Traditionelt er det primært væksten i markedspris i oplagringsperioden, der tilfalder investor. I Winest ønsker vi imidlertid at lade gode købs- og salgskundskaber komme investorerne til gavn. Heri ligger der potentielt et væsentligt ekstraafkast.

Hvorfor investere?

Hvad får jeg som investor i Winest?

Winest giver investorer adgang til eksklusiv investeringsvin og alle de fordele, der følger med dette. Modsat de fleste andre investeringsklasser, så er der igennem Winest mulighed for at forene den gode langsigtede investering med passionen for vin.

Kort sagt, så får du et godt afkast, tilbuddet om en lang række ekstraordinære vinoplevelser, samt muligheden for at købe porteføljevinen til favorable priser.

Hvorfor investere?

Hvorfor er vin en god investering?

Det faktum at efterspørgslen overstiger udbuddet af investeringsværdig vin bevirker, at prisen er stigende. Prisen på investeringsvin er således steget mere end 8% årligt over de seneste mange år. Samtidig har prisudviklingen på investeringsvin været mere stabil end andre sammenlignelige aktivklasser. Den attraktive risiko/afkast-profil, altså kombinationen af gode langsigtede afkast og samtidig lav volatilitet, er en sjældenhed i det nuværende investeringsmiljø.

Hvorfor investere?

Hvorfor er vin og aktier en god kombination i en portefølje?

Både vin og aktier har historisk givet gode afkast. Samtidig er korrelationen mellem de to aktivklasser meget lav. Fra et porteføljeperspektiv vil kombinationen af disse dermed mindske risikoen i porteføljen og typisk forhøje det risikojusterede afkast.

Hvorfor investere?

Hvad er Winest-klubben?

Som investor i Winest får du mulighed for at pleje din passion for vin og gastronomi. Der vil løbende blive tilbudt investorerne eksklusive vinoplevelser, som er utilgængelige for de fleste. Altid med et tvist af noget ekstraordinært. Her vil du få rig mulighed for at udvide og pleje dit professionelle og private netværk, samtidig med at du nyder god vin.

Modsat andre udbydere af vinoplevelser tilbyder vi arrangementerne til kostpris - og nogle arrangementer vil ingenting koste.

Hvorfor investere?

Hvordan kan mine køb af vin fra porteføljen booste mit investeringsafkast?

I Winest gør vi dele af porteføljen tilgængelig for investorerne til favorable priser. Dette vil være priser, som er billigere end privatpersoner normalt kan erhverve sig den givne vin til, men samtidig priser som ligger over valuationprisen (den pris vinen er værdiansat til i porteføljen). Denne prismodel bevirker, at investorer, der køber vin fra porteføljen, både får adgang til ”billig” vin og samtidig forhøjer deres eget afkast på vininvesteringen.

Hvorfor investere?

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvilke midler kan investeres?

Winest er en unoteret porteføljeaktie. Det er derfor muligt at investere i Winest for frie midler, selskabsmidler (herunder holdingselskaber) samt pensionsmidler.

Som noget nyt er det også muligt at investere selv hvis du driver din virksomhed gennem Virksomhedsskatteordningen. Helt unikt har Winest i april 2022 fået godkendt investering for VSO-midler af Skattestyrelsen. Kontakt os for at høre nærmere.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvornår kan jeg investere i Winest?

Fonden er open-ended, hvilket betyder, at der løbende foretages kapitalforhøjelser, uden loft på antallet af accepterede investorer.

Indtrædelseskursen (tegningskursen) fastsættes til fondens indre værdi med et tillæg (indtrædelses-/emissionstillæg) på 2%, som tilfalder forvalteren til dækning af omkostninger forbundet med indtrædelsen/emissionen.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvordan kan jeg følge min investering?

VP Securities er udstedelsesansvarlig. Ved indtrædelse på en kapitalforhøjelse udsteder VP Securities (Værdipapircentralen) således det købte antal aktier på investors VP-depot i investors bank. Udviklingen i værdien af Winest-aktien kan derved følges via investors egen netbank. Værdien af investeringen vil blive opdateret månedligt.

Derudover vil du kvartalsvis modtage en afkastrapport, som mere udførligt angiver udviklingen og status på din investering.

Fonds- og investeringsdetaljer

Kan man altid komme ud af sin investering igen?

Enhver investor kan forlange hel eller delvis udtrædelse. Indløsning/udtrædelse kan ske pr. den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1.oktober. Meddelelse herom skal være modtaget af forvalteren senest et kvartal inden indløsnings-/udtrædelsestidspunktet. I ekstraordinære tilfælde kan udtrædelsestidspunktet udskydes af forvalteren – eksempelvis under ekstreme markedsforhold eller forbundet med større kapitalafgang. I tilfælde af det sidste kan en stepvis indløsning/udtrædelse ligeledes aftales.

Udtrædelseskursen fastsættes til fondens indre værdi med et fradrag (indløsningsfradrag) på 2% til dækning af direkte omkostninger ved salg af porteføljevinen, mistet realisationsværdi som følge af utidigt vinsalg samt øvrige udtrædelsesomkostninger i fonden og hos forvalteren.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvilket afkast kan man forvente?

Målet i Winest er at generere et gennemsnitligt årligt afkast på mellem 8% og 10% efter omkostninger. Der vil være årlige udsving i afkastet og dette kan i givne år være negativt.  

Fonds- og investeringsdetaljer

Skal Winest opfylde formelle krav?

Winest er forvaltet af VALUE+ International, som er registreret ved Finanstilsynet. Selskabet er reguleret i forhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Winest er et aktieselskab, og har derfor en professionel bestyrelse, der forestår den daglige kontrol, og som er med til at sætte retningen for selskabet.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvad er minimumsinvesteringen i Winest?

Minimumsinvesteringen i Winest er DKK750.000, medmindre du kategoriseres som professionel investor (herunder godkendt modpart). Ved investering skal du samtidig skriftligt erklære dig bekendt med investeringsrisikoen i Winest.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvad er den anbefalede investeringshorisont?

Vi anbefaler en investeringshorisont på minimum 3-5 år, da der kan forekomme perioder med stagnerende eller faldende vinpriser. Over tid vil den underliggende udbuds-/efterspørgselsdynamik dog bevirke at priserne stiger.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvordan udvælges vinene i porteføljen?

Winest investerer udelukkende i lagringsværdig vin med et attraktivt langsigtet afkastpotentiale. Udvælgelsen af vin til porteføljen foretages af investeringskomitéen, ud fra en række foruddefinerede investeringskriterier. Sammensætningen af porteføljen tager afsæt i en overordnet geografisk spredning. Udover spredningen på geografi er det ligeledes vigtigt at have en behørig diversificering på producenter og årgange, ligesom investering på tværs af formater (0,75cl, magnum, 3l osv.) er hensigtsmæssig.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvad er de løbende omkostninger som investor?

Management fee. Forvalteren er berettiget til et variabelt vederlag i form af et management fee på 0,35% pr. kvartal beregnet af selskabets investerede kapital (forstået som den aktuelle estimerede værdi af investeringerne) inkl. evt. kontantbeholdning, ultimo det forudgående kvartal.

Performance fee. Forvalteren er berettiget til et variabelt vederlag i form af et performance fee på 10% af det kvartalsvise positive afkast før skat. Dette afkast opgøres som tilvæksten i den aktuelle estimerede værdi af investeringerne, fratrukket fondens udgifter, tillagt fondens indtægter i det forudgående kvartal. Såfremt fonden et kvartal giver underskud, modregnes dette i det/de kommende kvartalers overskud, førend der på ny udbetales performance fee (high water mark).

Diverse omkostninger. Udover årlige udgifter til revision af årsrapport, samt andre fondsspecifikke udgifter afholder fonden løbende omkostninger til oplagring og forsikring af porteføljevinen.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvilke risici er der ved en investering i vin?

Som ved enhver anden investering er der risici forbundet med at investere i Winest. De væsentligste risici er sammenfattet her:

Markedsrisiko. På kort sigt kan vinmarkedet fluktuere i pris og der er risiko for at vinen mister værdi. På længere sigt er der derimod god evidens for, at vin stiger i værdi. Vi anbefaler derfor en investeringshorisont på mindst 3-5 år. Typisk er markedsudsvingene væsentlig mindre på vin end på eksempelvis aktier og vinens inkludering i en portefølje har typisk en positiv diversificerings-effekt, som medvirker til at reducere risikoen på porteføljen.

Illikviditet. Såkaldte passionsinvesteringer som kunst, biler og vin er mindre likvide end de gængse investeringsinstrumenter såsom aktier. Inden for gruppen af passionsinvesteringer hører vin dog til de mest likvide, og det tager typisk 6-12 uger at likvidere/afsætte en mindre vinportefølje til acceptable priser. I ekstraordinære tilfælde eksempelvis under ekstreme markedsforhold kan prispunkterne imidlertid være uattraktive og afsætningsperioden være længere.    

Af andre risici kan nævnes mishåndtering af flasker under transport og oplagring samt falske flasker. I forhold til det første er det væsentligt at bruge professionelle samarbejdspartnere med erfaring inden for vinhåndtering. Og samtidig sørge for tilstrækkelig forsikringsmæssig dækning.  

I forhold til falske flasker, så er vinmarkedet mindre reguleret end det traditionelle finansmarked, så det er essentielt udelukkende at købe vinen via kendte og betroede kanaler, og for dyrere vin ligeledes at foretage en behørig inspektion af flaskerne og kontrollere flaskens historik - ideelt set fra produktionstidspunkt, til den lander på lageret.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvordan beskattes gevinster?

Det anbefales at konsultere en skattefaglig person i forbindelse med specifikke skattemæssige konsekvenser ved at købe, eje og sælge aktier i Winest A/S.
Winest A/S er registreret i Danmark og dermed skattepligtig til Danmark. Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af selskabets årsopgørelse.

Danske private investorer:
Afkast for private personer med frie midler beskattes som aktieindkomst efter realisationsprincippet. Dette betyder, at det afkast der måtte opnås ved en investering først beskattes ved afståelse.

Skattesatserne: I 2023 ser skatten for positiv aktieindkomst således ud.

 • 27 % for de første 58.900 kr.
 • 42 % af resten

Er du gift, så vil skatten for positiv aktieindkomst i 2023 se således ud.

 • 27 % af de første 117.800 kr.
 • 42 % af resten

Private personer med pensionsmidler betaler pensionsafkastskat på 15,3 % af den årlige kursgevinst - helt på samme måde som ved investering i børsnoterede aktier. Gevinst og tab opgøres efter det såkaldte lagerprincip.

Danske selskaber:
Selskaber er skattefritaget efter reglerne omkring skattefri porteføljeaktier.

Fonds- og investeringsdetaljer

Hvem ejer vinen?

Det er Winest der er ejer af vinen i porteføljen. Investorerne i Winest ejer kun indirekte vinen gennem deres ejerskab i Winest.

Ønsker investorerne at erhverve sig udvalgte vine fra porteføljen, kan dette dog gøres til favorable priser.

Fonds- og investeringsdetaljer

Sikkerhed og opbevaring

Hvordan er sikkerheden med vinene?

Fondens vine opbevares i fuldt afsikrede lagerfaciliteter. Personale med vinpraktisk erfaring står for modtagelse og håndtering af vinene på lageret, hvilket sikrer at de behandles og oplagres korrekt.

Sikkerhed og opbevaring

Er vinen forsikret?

Fondens vinlager er til enhver tid forsikret med en behørig sikkerhedsmargin, således investorernes investering er sikret i tilfælde af beskadigede eller bortkomne flasker.

Forsikringspræmien baserer sig på udviklingen i vinporteføljeværdien. Konkret er der tale om vinens erstatningsværdi, hvilket er prisen den pågældende vin kan købes til i tilfælde af fuldt tab, ødelæggelse eller skade.

Sikkerhed og opbevaring

Hvordan opbevares vinen?

Vinene opbevares ved en stabil temperatur på ca. 12 grader, så de ikke bliver beskadiget af temperatursvingninger. Denne temperatur sikrer samtidig ideel modning af vinene. Udover en optimal temperatur tilsikres et fordelagtigt fugtighedsniveau, samt at vinene ikke udsættes for direkte sollys eller andre beskadigende faktorer. Dette er alt sammen medvirkende til at opretholde den høje kvalitet på vinen og dermed også den bedst mulige gensalgspris, hvis vinen på et tidspunkt skal videresælges.

Sikkerhed og opbevaring

Kontakt

Ved at indsende denne formular accepterer du, at Winest kan kontakte dig via e-mail eller telefon, samt at modtage nyhedsbreve, invitationer til begivenheder, tilbud og anden information fra Winest. Du kan til enhver tid tilbagetrække dette samtykke.

Tak for din besked

Du hører fra os inden for 1-3 hverdage
Noget gik galt, prøv igen.

Ønsker du at høre mere omkring investering i vin?